Adult Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Adult Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Geslacht- Geboortedatum- E-mailadres- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Adult Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:- ras- seksuele leven

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Adult Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Adult Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Adult Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Adult Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Adult Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar een beheerder van adult-nederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Adult Nederland zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren. Adult Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Adult Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

 

Zwarte Lijst

Helaas zijn er in de sector ook mensen met minde goede bedoelingen actief daarom houd Adult Nederland een zwarte lijst bij om de veiligheid van modellen fotografen en andere personen te vergroten.

Het doel van de zwarte lijst is om de mogelijkheid op fysieke economische en emotionele schade zoveel mogelijk te beperken, de privésfeer van onze leden beschermen, grensoverschrijdend gedrag tegengaan, fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegengaan en zorgplichten nakomen voor onze leden.

Dit doel is niet op een andere manier te bereiken die minder ingrijpend is voor de privacy van de betrokkenen.

De gegevens op de zwarte lijst zijn geanonimiseerd en alleen beschikbaar voor geverifieerde leden van adult-nederland.nl.

Adult Nederland en haar leden behoudt zich het recht meldingen toe te voegen aan de zwarte lijst wanneer daar aanleiding naar is. Dit is aan Adult Nederland en haar leden om te bepalen.
Meldingen kunnen op de zwarte lijst komen wanneer iemand zonder serieuze intenties contact opneemt met Adult Nederland of haar leden, afspraken niet nakomt, zich respectloos gedraagt of de Algemene Voorwaarden niet honoreert.
Niemand anders dan Adult Nederland en haar leden bepaalt wat op de zwarte lijst komt.
Niemand anders dan Adult Nederland en haar leden hebben toegang tot deze lijst.

 

Vermoed u dat u op onze zwarte lijst staat? Neem dan contact met ons op om uw gegevens te laten aanpassen of te verwijderen. omdat de gegevens op onze zwarte lijst anoniem zijn en niet te herleiden zijn naar 1 persoon is het voor ons niet mogelijk om personen in te lichten dat ze op onze zwarte lijst zijn geplaatst.

 

Wil je meer informatie neem dan contact met ons op via onderstaand formulier